1640 – Püsitaimestuga liivarannad

Elupaiga tutvustus

Püsitaimestuga liivarannad (1640) elupaik esineb Eestis rannikul seal, kus leidub aktiivsete rannaprotsessidega liivarandu.

vt SKEEMI.

Sarnaselt püsitaimestuga kivirannale (1220) on ka selle elupaiga määratlemise piirid väga laiad. Settes domineerivad erineva jämedusega liivad ja kruusad, harva esinevad üksikud veerised. Ideaalis asub elupaik ranna kõrgemas osas paari meetri laiuse (harva laiema) ribana esimese luite või valli ees, nende merepoolsel jalamil ja nõlval ning on kamardumata ja taimkate on üsna hõre. Oluline on vaid see, et tihedama või hõredama taimkatte vahelt oleks näha kamardumata liiva. Esinduslikus elupaigas domineerivad merihumur ja liiv-vareskaer, Eesti läänerandades ka rand-luidekaer.

vt. TUNNUSLIIGID.

Hõredalt taimestunud liivarannad on tallamisohus, sest asuvad enamasti intensiivselt kasutatavatel rekreatsioonialadel. Kamardunud ja tihedamalt taimestunud liivarannad on inimtegevuse poolt vähe mõjutatud, kuna nad pole rekreatiivselt atraktiivsed.

 

Määratlemine

Tunnusliigid

 • Ammophilia arenaria – rand-luidekaer
 • Cakile maritima – liiv-merisinep
 • Elymus repens – harilik orashein
 • Honkenya peploides – merihumur
 • Lathyrus japonicus – rand-seahernes
 • Leymus arenarius – liiv-vareskaer
 • Salsola kali – rand-ogamalts

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • 2-10 m rannajoonest. Laius varieeruv.
 • Kõrgus merepinnast:
  • Varieeruv 0,5-2 m ü.m.

Geomorfoloogilised näitajad

 • Liivarandades. Rannanõlva kõrgem maapoolne osa. Piirneb eelluidete ja luidetega

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Muld (kamar) puudub. Kohati kantud peale mereheidet. Kõrgemal tihedamalt taimestunud alal võib kohata piiratult primitiivseid liivmuldi.
 • Merevee poolt üleujutatav ala

Looduslikud mõjutegurid

 • Avatus lainetusele ja tuultele
 • Vähene liiva ja orgaanilise aine pealekanne
 • Laugema nõlvaga rannalõikudes võib roostuda

Inimmõju

 • Kergesti inimmõjust haavatav
 • Supelrandades inimmõju suur
 • Tallamine ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Pinnamoe tasandamine rekreatiivsetel kaalutlustel.

ELUPAIGA FOTOD