Inimmõju tegurid

Rannikuelupaikade suureks mõjutajaks on inimtegevus. Peamiselt rikub elupaikade tasakaalu tallamine (jalgsi, rattaga, mootorsõidukitega liiklemine, koduloomadega), ehitus (puhkealad ja -rajatised (seaduslikud ja isetekkelised), turism, majanduslik tegevus (karjatamine, niitmine, metsaraie, võsaraie), erinevad reostused jne. Inimfaktor muutub aja möödudes aina määravamaks ja enim maastikke ja looduslikku mitmekesisust muutvaks teguriks. Seetõttu viiakse ka läbi koormustaluvuse hindamist, et selgitada välja kui suur on inimese mõju konkreetsele elupaigale.

Elupaikaga alade seisundi hindamiseks on võimalik kasutada kahte meetodit, millest esimene on üldisem ja teine täpsem:

  • Ala lihtsustatud üldkirjeldus ning kasutusega kaasnevatele mõjudele hinnangu andmine. Antud meetodiga saab visuaalse vaatluse abil anda ilma mõõtmisteta esialgse hinnangu ala kahjustusastme kohta.
  • Püsiproovitükkide (prooviruutude, transektide jms.) võrgustiku rajamine alale ning nendel kindla indikaatorite süsteemi abil mõõtmiste teostamist. Mõõtmisi korratakse kindla ajaperioodi tagant ning seejärel saab toimunud muutusi täpsemalt hinnata.

FOTOD:

Inimmõjud